Dịch vụ
TƯ VẤN KIỂM XƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNGTƯ VẤN FSC/CoC/CWTƯ VẤN CHỐNG KHỦNG BỐ C-TPATTƯ VẤN ISO 9001:2015TƯ VẤN ISO 14001TƯ VẤN ISO 22000TƯ VẤN HACCPTƯ VẤN SA 8000TƯ VẤN GLOBAL G.A.P.TƯ VẤN BRCTƯ VẤN BSCITƯ VẤN ICTITƯ VẤN GMPTƯ VẤN TQM5STƯ VẤN ISO/TS 16949TƯ VẤN IFSTƯ VẤN ISO 45001:2018TƯ VẤN FSC/FM (forest management) TƯ VẤN ISO : 20252Các Lớp Đào TạoTƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNGTƯ VẤN THEO YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ

Yahoo

Skype

 

Các luật định về môi trường

Các luật định về môi trường

 

STT
TÊN TÀI LIỆU
ĐƠN VỊ
BAN HÀNH
SỐ
NĂM BAN HÀNH
GHI CHÚ
LUẬT
1
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2005
QUỐC HỘI
52/2005/QH11
12/12/2005
Hiệu lực từ 01/07/2006
NGHỊ ĐỊNH
1
 
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CHÍNH PHỦ
80/2006/NĐ-CP
09/08/2006
 
Lưu trong tập Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật 2005
Thay thế nghị định 175/CP, nghị định 143/2004/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ môi trường
2
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CHÍNH PHỦ
81/2006/NĐ-CP
09/08/2006
Lưu trong tập Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật 2005
Thay thế nghị định số 121/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường ngày 12/5/2004
3
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
CHÍNH PHỦ
149/2004/NĐ-CP
27/7/2004
Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
4
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
CHÍNH PHỦ
34/2005/NĐ-CP
17/3/2005
Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
5
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
CHÍNH PHỦ
67/2003/NĐ-CP
13/6/2003
 
6
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 67/2003/NĐ-CP VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
CHÍNH PHỦ
04/2007/NĐ-CP
08/01/2007
Bổ sung nghị định 04/2007/NĐ-CP
7
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
CHÍNH PHỦ
59/2007/NĐ-CP
09/04/2007
 

 

 

 

THÔNG TƯ
1
THÔNG TƯ LIÊN BỘ: QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KẾ HOẠCH HOÁ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG
UBKHNN-BỘ KHCNMT
155/TTLB
11/4/1994
Lưu trong tập Các thông tư-chỉ thị hướng dẫn thi hành luật bảo vệ Môi trường
2
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐANG HOẠT ĐỘNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1420/MTg
26/11/1994
Lưu trong tập Các thông tư-chỉ thị hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
3
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, QUYỀN HẠN và PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1485/MTg
12/12/1994
Lưu trong tập Các thông tư-chỉ thị hướng dẫn thi hành luật bảo vệ Môi trường
4
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27/7/2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
02/2005/TT-BTNMT
24/6/2005
Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
5
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2005/NĐ-CP NGÀY 17/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
05/2005/TT-BTNMT
22/7/2005
Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
6
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
08/2006/TT-BTNMT
08/09/2006
Lưu trong tập Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật 2005
Thay thế thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT
7
THÔNG TƯ HUỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ VÀ THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ, MÃ SỐ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
12/2006/TT-BTNMT
26/12/2006
 
8
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CẦN PHẢI XỬ LÝ
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
07/2007/TT-BTNMT
03/07/2007
 
9
THÔNG TƯ HƯỚNG ĐẢM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
10/2007/TT-BTNMT
22/10/2007
Thiết kế chương trình quan trắc môi trường ( bao gồm xác định tuyến, điểm lấy mẫu đánh dấu trên sơ đồ, …) Biểu mẫu nhật ký quan trắc và phân tích môi trường.

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH
1
QUYẾT ĐỊNH SỐ 155/1999/QĐ-TT NGÀY 16/4/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ V/v ban hành quy chế quản lý chất thải nguy hại
 
BỘ KH-CN-MT
155/1999/QĐ-TTg
16/4/1999
Văn bản pháp luật mới về khoa học công nghệ môi trường-tập 2
 
2
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI. V/v: ban hành quy định an toàn về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý, và tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng nai
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
2582/2001/QĐ.CT.UBT
30/7/2001
Tài liệu Quy định an toàn về thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng nai
3
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI. V/v ban hành “quy định phân vùng môi trường nước và không khí để áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường TCVN-2001 trên địa bàn tỉnh”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
210/2005/QĐ.UBT
20/1/2005
 
4
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG. V/v: bắc buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
22/2006/QĐ-BTNMT
18/12/2006
 
5
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
23/2006/QĐ-BTNMT
26/12/2006
 

 

 
 

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1
TCVN 5937:2005: CHẤT LƯƠNG KHÔNG KHÍ. Tiêu chuẩn tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TCVN 5937:2005
2006
 
2
TCVN 5938:2005: CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ. Nông độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TCVN 5938:2005
2006
 
3
TCVN 5939:2005: CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ. Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TCVN 5939:2005
2006
 
4
TCVN 5940:2005: CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ- Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TCVN 5940:2005
2006
 
5
TCVN 5945:2005: NƯƠC THẢI CÔNG NGHIỆP. Tiêu chuẩn thải
BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TCVN 5945:2005
2006
 
6
TCVN 6705:2000: CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI. Phân loại
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TCVN 6705:2000
2004
Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường tập 3
7
TCVN 6706:2000: CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI. Phân loại
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TCVN 6706:2000
2004
Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường tập 3
8
TCVN 6707:2000: CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI. Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TCVN 6707:2000
2004
Tuyển tập tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường tập 3
9
TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN.
 
BỘ Y TẾ
TCVS 3733/2002/ QĐ-BYT
 
2003
Tập tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động
10
TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: TIÊU CHUẨN VI KHÍ HẬU.
BỘ Y TẾ
TCVS 3733/2002/ QĐ-BYT
 
2003
Tập tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động
11
TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: HOÁ CHẤT - GIỚI HẠN CHO PHÉP TRONG KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC
BỘ Y TẾ
TCVS 3733/2002/ QĐ-BYT
 
2003
Tập tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động
12
TCVN ISO14001:2005;14004:2005; 14010:1997-14012:1997, 14020:2000, 14021:2003; 14024:2005;14025:2003; 14040:2000;14041:2000
BỘ KHCN&MT
TCVN
2005
Tập các tiêu chuẩn nhà nước việt nam-hệ thống quản lý môi trường
13
TCVN 5053:1990: MÀU SẮT TÍN HIỆU VÀ DẤU HIỆU AN TOÀN
VIỆN NCKH
 &BHLĐ
TCVN
1990
 
14
TCVN 4601:1988: TRỤ SỞ CƠ QUAN- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
BỘ XÂY DỰNG
-
1997
Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam. Tập 4
VĂN BẢN KHÁC
1
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
36-CT/TW
25/6/1998
 
 
2
CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17/2004/CT-UBT
04/6/2004
Tài liệu hội nghị tập huấn quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Lượt truy cập: 828,666
Đang online: 1
Design by Thiet ke web Minh Tuan

Bản quyền thuộc về Công Ty Tư Vấn Viễn Đông